Hướng dẫn hiển thị mô tả (Description) trong menu Flatsome

Nếu bạn muốn hiển thị mô tả trong từng item menu trong flatsome thì hãy thêm đoạn code sau đây vào functions.php trong theme child bạn đang sử dụng hoặc flatsome chính

add_filter('walker_nav_menu_start_el', 'we_show_description_in_menu', 10, 4);
function we_show_description_in_menu($item_output, $item, $depth, $args ) {

if(!isset($item->description) || empty($item->description)) {
return $item_output;
}

$item_output .= '<div class="description">' . $item->description . '</div>';

return $item_output;
}