Cách xem số tiền đã dùng trên shopee mới nhất 2024

CÁCH XEM SỐ TIỀN ĐÃ DÙNG TRÊN SHOPEE MỚI NHẤT 2024

Fast Việt xin được hướng dẫn ngay để không phải mất thời gian của các bạn:

Bước 1: Truy cập vào shopee trên máy tính

Bước 2: Bấm “F12” để mở chế độ kiểm tra

bước 3: mở tab “Console” dán đoạn mã mà chúng tôi cung cấp vào và nhấn “Enter” để chạy

 

MÃ:

var totalOrders = 0;
var totalDiscountedAmountShopeeMgg = 0;
var totalDiscountedAmountShopeeShop = 0;
var totalSpending = 0;
var totalSavings = 0;
var totalProductAmount = 0;
var totalShippingCostWithoutDiscount = 0;
var totalDiscountedShippingCost = 0;
var totalPurchasedProducts = 0;
var orderStatusRemaining = true;
var coinEarned = 0;
var offset = 0;
var itemsPerPage = 5;
var totalShippingCostToPay = 0;
var last_time = 0;
var stop = false;

function viewStatisticsReport() {
 var orders = [];
 var xhttp = new XMLHttpRequest();
 xhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
   orders = JSON.parse(this.responseText)['data']['order_data']['details_list'];
   if(orders){
    totalOrders += orders.length;
    orderStatusRemaining = orders.length >= itemsPerPage;
    orders.forEach(order => {
     let subtotal = order['info_card']["subtotal"] / 100000;
     totalProductAmount += subtotal;
     let finalTotal = order['info_card']["final_total"] / 100000;
     totalSpending += finalTotal;
     let productCount = order["info_card"]['product_count'];
     totalPurchasedProducts += productCount;   
     //last_time = order['shipping']["tracking_info"]['ctime'];
     /*if(order['status']["list_view_status_label"] && last_time < 1672506000){
      stop = true;
     }*/
    });
   }   
   offset += itemsPerPage;
   console.log(JSON.parse(this.responseText)['data']['next_offset']);
   if (JSON.parse(this.responseText)['data']['next_offset'] !== -1) {
    console.log('Statistics gathered for: ' + totalOrders + ' orders. Fetching more data....');
    viewStatisticsReport();
   } else {
    var totalSpendingFormatted = formatPrice(totalSpending);
console.log("================================");
console.log("%c" + PXGCert(totalSpending), "font-size:26px;");
console.log("%cTổng số tiền đã tiêu trên Shopee: " + "%c" + totalSpendingFormatted + " VND%c", "font-size: 20px;", "font-size: 26px; color:orange;font-weight:700", "font-size: 20px;");
console.log("================================");
console.log("%cTổng số đơn hàng đã giao: " + "%c" + formatPrice(totalOrders) + " đơn hàng", "font-size: 20px;", "font-size: 20px; color:green");
console.log("%cTổng số sản phẩm đã đặt: " + "%c" + formatPrice(totalPurchasedProducts) + " sản phẩm", "font-size: 20px;", "font-size: 20px; color:#fc0000");
console.log("================================");
console.log("%c👉Facebook: " + "%chttps://www.facebook.com/thietnobi", "font-size: 24px;", "font-size: 24px; color:orange;font-weight:700");
   }

  }
 };
 xhttp.open("GET", "https://shopee.vn/api/v4/order/get_all_order_and_checkout_list?offset=" + offset + "&limit=" + itemsPerPage, true);
 xhttp.send();
}

function PXGCert(price) {
 if (price <= 10000000) { return "WOW! Bạn chưa nghiện Shopee đâu 😍"; } else if (price > 10000000 && price <= 50000000) { return "Oops! Bạn bắt đầu nghiện Shopee rồi 😂"; } else if (price > 50000000 && price < 80000000) {
  return "OMG! Bạn đã nghiện Shopee thật đấy 😱";
 } else {
  return "Gỡ cài đặt ứng dụng Shopee ngay! Bạn đã nghiện đến mức 😝";
 }
}

function formatPrice(number, fixed = 0) {
 if (isNaN(number)) return 0;
 number = number.toFixed(fixed);
 let delimiter = ',';
 number += '';
 let regex = /(\d+)(\d{3})/;
 while (regex.test(number)) {
  number = number.replace(regex, '$1' + delimiter + '$2');
 }
 return number;
}

viewStatisticsReport();
Chat