Trip Service API

Giới thiệu về Trip Service API #

Trip Service API là một dịch vụ cung cấp các chức năng liên quan đến quản lý hành trình và giải quyết vấn đề người du lịch (Traveling Salesman Problem – TSP). API này cho phép người dùng tính toán và tối ưu hóa các tuyến đường, đáp ứng nhu cầu trong các lĩnh vực như vận tải, du lịch, và quản lý địa lý.

Các tính năng chính của Trip Service API #

 1. Giải quyết vấn đề người du lịch (TSP): Trip Service API sử dụng các thuật toán heuristics để giải quyết vấn đề TSP. Thuật toán farthest-insertion được áp dụng để tạo ra các lộ trình xấp xỉ, mặc dù không phải là tối ưu nhất do TSP là vấn đề NP-khó.
 2. Tính toán và tối ưu hóa tuyến đường: API cung cấp khả năng tính toán và tối ưu hóa các tuyến đường dựa trên các thông số như các điểm đích, lộ trình đi, các chi tiết về địa hình và thông tin liên quan khác.
 3. Hỗ trợ đa dạng định dạng dữ liệu: Trip Service hỗ trợ các định dạng dữ liệu như Polyline, GeoJSON để trả về các lộ trình và hình dạng địa lý.
 4. Thông tin chi tiết lộ trình: API cung cấp các thông tin chi tiết như các bước đi (steps), hình dạng địa lý (geometries), tổng quan lộ trình (overview), và các chú thích (annotations) để cung cấp cho người dùng cái nhìn toàn diện về lộ trình tính toán.
URL: /map/v1/trip
Method: GET

Thông số #

Thông sốGiá trịMô tả
stepstrue, false (mặc định: false)Trả về hướng dẫn chi tiết cho mỗi lộ trình.
annotationstrue, false (mặc định: false)Trả về các dữ liệu phụ cho mỗi điểm địa lý trên đường đi.
geometriespolyline (mặc định), polyline6, geojsonĐịnh dạng hình học của đường đi trả về (ảnh hưởng đến tổng quan và từng bước).
overviewsimplified (mặc định), full, falseThêm hình học tổng quan cho đường đi, có thể là full, đơn giản theo mức zoom cao nhất.

Yêu cầu mẫu #

$ curl "https://api.fastviet.vn/map/v1/trip/driving/07.9980661526048,14.045357249999999;108.0143597,13.9715982?steps=false&geometries=geojson&overview=false&annotations=false&apikey={YOUR_API_KEY}"

Phản hồi mẫu #

{
 "code": "Ok",
 "trips": [
  {
   "legs": [
    {
     "steps": [],
     "summary": "",
     "weight": 75098.5,
     "duration": 75095.2,
     "distance": 1648026.3
    },
    {
     "steps": [],
     "summary": "",
     "weight": 75079.7,
     "duration": 75076.4,
     "distance": 1641544.6
    }
   ],
   "weight_name": "routability",
   "weight": 150178.2,
   "duration": 150171.599999999,
   "distance": 3289570.9
  }
 ],
 "waypoints": [
  {
   "waypoint_index": 0,
   "trips_index": 0,
   "hint": "NFMdgDdTHYALAAAAAAAAAMEWAACkHAAA1yzwQAAAAABu2HxFnCOfRQsAAAAAAAAAwRYAAKQcAAA2AwAAk1YWBsosVgFyCnoArVDWALUATxXaWESH",
   "distance": 9999136.229917442,
   "name": "",
   "location": [
    102.127251,
    22.424778
   ]
  },
  {
   "waypoint_index": 1,
   "trips_index": 0,
   "hint": "CHM3gP___38eAAAAJQAAABIAAAAAAAAAC7FbQsHsR0EfYP9BAAAAAB4AAAAlAAAAEgAAAAAAAAA2AwAA8SpwBmox1QAYK3AGjjDVAAMADwXaWESH",
   "distance": 24.702640948,
   "name": "Hùng Vương",
   "location": [
    108.014321,
    13.971818
   ]
  }
 ]
}